18-de dansjaar gaan we onze passie voor dans met jullie delen!

18th Season of Sharing our passion for Dance!

Algemene Voorwaarden 2023-2024

Aanmelden
1. De dans- en ballet lesabonnementen zijn een overeenkomst tussen beide partijen van bepaalde tijd waarbij de omschrijving van het abonnement de prijs bepaalt.
2. Aanmelding voor lidmaatschap bij KinderDansAcademie geschiedt door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Hierna kunt u direct gebruik maken van de door u gekozen dansles(sen).
3. Bij inschrijving worden inschrijfkosten berekend.
4. De betaling vindt plaats via automatische incasso. Tussen de 25e en de 1te van elke maand wordt het maandtarief  voor de daaropvolgende maand geïncasseerd van het door u opgegeven bankrekeningnummer.

Opzeggen
5. Opzeggingen verstuurd voor de 1e van elke maand, worden diezelfde maand verwerkt. Opzeggingen verstuurd daarna gelden voor de daarop volgende maand. Opzeggingen dienen uitsluitend per e-mail te worden verstuurd en niet per sms, WhatsApp of Facebook. Het e-mailadres hiervoor: info@kinderdansacademie.nl. Opzeggingen zijn definitief als u van ons een bevestiging heeft ontvangen per e-mail (max. 10 werkdagen). Deze bevestigingsmail van opzegging wordt verstuurd naar het e-mailadres dat is ingevuld op het inschrijfformulier.
6. Bij uitschrijving van een maandabonnement gaat de eerste volgende maand in als opzegmaand en dient deze maand nog eenmalig betaald te worden. (voorbeeld: schrijf je je uit in de maand februari wordt de maand maart geïnd)

Betaling
7. Bij het mislukken van de automatische incasso en/of het uitblijven van betaling is KinderDansAcademie gerechtigd vanaf de tweede herinnering administratiekosten te berekenen. Na ingebrekestelling zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen worden doorberekend.
8. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, andere baan etc. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige maandelijkse lesgeld te betalen. Indien u door medische redenen de lessen niet (langer) kunt volgen, dient er altijd een doktersverklaring te worden overlegd.
9. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de lessen en de periode waarvoor wordt ingeschreven.
10. Bij inschrijving en plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele abonnement geld. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de lessen van KinderDansAcademie blijft de klant verplicht het abonnementsgeld te voldoen. De mate van aanwezigheid staat los van de betalingsverplichting.
11. Wanneer een lidmaatschap 2 maanden achtereen gestorneerd wordt, is KinderDansAcademie gemachtigd het lidmaatschap per direct te beëindigen.
12. Volgt een lid later dan tijdens de eerste cursusweek van de maand een eerste les dan wordt het lesgeld naar rato verrekend.
13. Andere betalingsvormen dan automatische incasso zijn mogelijk na overleg met KinderDansAcademie.
14. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen reguliere danslessen en is KinderDansAcademie gesloten. Bij een maandabonnement betaal je maandelijks door.

 Tussentijdse prijsverhoging
15. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van offerte c.q. opdrachtbevestiging geldende prijzen. KinderDansAcademie behoudt zich het recht voor om, indien zich tussen het tijdstip van offerte c.q. opdrachtbevestiging en het moment waarop de uitvoering van een overeenkomst is beëindigd prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen kosten etc. deze verhogingen aan de cursist/opdrachtgever in rekening te brengen. Indien aldus een verhoging wordt doorgevoerd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de verhoging in gaat. Dit laatste geldt echter niet indien KinderDansAcademie tot de prijsverhoging krachtens wetsbepaling verplicht is.

Gemiste lessen
16. KinderDansAcademie behoudt zicht het recht voor om een les binnen het aanbod te annuleren in geval van overmacht. In gevallen zoals ziekte of plotselinge verhindering van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging of zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht het niet mogelijk zijn dan vervalt de les.
17. In de zomervakantie gaan alle lessen door volgens een aangepaste lesrooster.
18. Indien de cursist verhinderd is, wordt deze vriendelijk verzocht Dance On Point hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via de mail of telefonisch. De afwezigheid zal dan worden doorgeven aan de desbetreffende docent. Bij verhindering van cursisten vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.

*Aanpassing lessen

Indien u wilt wisselen van dansles dag/tijd, meer of minder danslessen per week wilt volgen, dan kunt u altijd contact opnemen met Dance On Point. Bij het ‘up of downgraden’ van uw abonnement wordt het opzegtermijn bedrag aangepast naar het nieuwgekozen maandtarief. Echter dient dit doorgegeven worden voor de 20e van de desbetreffende maand. Uw ontvangt, indien van toepassing, hierover een e-mail waarin u de wijziging van uw gegevens kunt zien.

Aansprakelijkheid
19. KinderDansAcademie is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele blessures, verwondingen e.d. Het deelnemen aan de les(sen) is op eigen risico.
20. KinderDAnsAcademie is ten opzichte van leerlingen, leden of opdrachtgevers niet aansprakelijk voor:
a. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan leerlingen, leden of opdrachtgevers toebehoren en die door de leerlingen, leden of opdrachtgevers zijn meegebracht voor gebruik tijdens lessen, voorstellingen, workshops of andere activiteiten van KinderDansAcademie.
b. Verlies of diefstal van of schade aan zaken welke aan leerlingen, leden of opdrachtgevers toebehoren en die voor, na of tijdens lessen, voorstellingen, workshops of andere activiteiten van KinderDansAcademie in kleedruimten en dergelijke worden achtergelaten.
20. KinderDansAcademie is niet verantwoordelijk voor gebruik van gegevens door ouders/leerlingen en overige personen die zijn verkregen tijdens lessen en/of activiteiten met vrije toegang tot onze locaties en tijden onze activiteiten.

Kledingvoorschriften
21. Tijdens de danslessen zijn de leerlingen en cursisten verplicht om de bijpassende studio-uniform te dragen, inclusief de schoentjes en kapsel dat gelden voor de door u gekozen les. Deze kledingvoorschriften worden schriftelijk en mondelings aan u gecommuniceerd bij inschrijving.

Reglement in de les
22. Bij een lessabonnement geldt de regel dat indien de leerling viermaal achtereenvolgens een bepaalde les heeft gemist, het recht op deze plek in deze groep vervalt.
23. KinderDansAcademie verzorgt de lessen. Indien er een docenten wisseling plaatsvindt, is dat weloverwogen door KinderDansAcademie en in het belang van de leerlingen, leden en de algehele school. Een leerling is niet lid van een docent.

Communicatie 
24. Communicatie omtrent de gekozen les(sen) geschiedt geheel via de officiële communicatie kanalen van KinderDansAcademie. Communicatie in zelf aangemaakte App groepen en andere social media platformen die niet door KInderDansAcademie worden aangestuurd en beheerd, zijn dus niet officieel. Om verwarring te voorkomen adviseren wij de KinderDansAcademie kanalen te gebruiken. KinderDansAcademie heeft een professionele website, een Facebook pagina en een Instagram account. Door het volgen van deze officiële kanalen blijft men goed op de hoogte van al het nieuws, balletoptredens en events van KinderDansAcademie.

25. Door inschrijving verklaart u de algemene voorwaarden te kennen en ermee akkoord te gaan.