ALGEMENE VOORWAARDEN.

Betalingen door middel van automatische incasso

Inschrijving is alleen mogelijk indien u toestemming geeft voor automatische incasso. De automatische incasso zal maandelijks op de 25-te van de maand uitgevoerd worden. Extra lessen, projecten, dansevenementen of andere producten zullen apart worden geïncasseerd.

U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op de bankrekening. Indien om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd dient u ons direct op de hoogte te stellen. Indien, om welke reden dan ook, het lesgeld niet voor de aanvang van de nieuwe termijn is ontvangen, heeft de leerling geen toegang tot de les. U bent echter wel verplicht om de betaling te voldoen.

Indien u het niet eens bent met een geïncasseerd bedrag, kunt u deze incasso storneren binnen de daarvoor wettelijk geldende termijn. U kunt de bank opdracht geven tot terugboeking van het desbetreffende incasso. Bij herhaaldelijke stornering zonder geldende reden bent u administratiekosten verschuldigd à € 25,-. De incasso machtiging is opgesteld aan de hand van de richtlijnen SEPA. Hiermee wordt het betalingsverkeer op Europees niveau geregeld.

Bij tussentijdse opzegging van de ballet-/dansles geldt een opzegtermijn van een maand. In geval van ziekte verzoeken wij dit door te geven per e-mail. Indien een doktersverklaring kan worden overlegd, kan het lesgeld tijdelijk worden stopgezet. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht plaatsvinden. Indien door overmacht onzerzijds geen les kan plaatsvinden, zullen wij trachten u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te stellen. Voor de gemiste les(sen) bieden wij een inhaalles aan. Eventueel geleden (gevolg)schade zal niet worden vergoed.

START DANSLESSEN

In 2018 begint het nieuwe dansseizoen op 3 september en eindigt (afhankelijk van de lesdag) ongeveer op 10 juni 2019.

– De lessen gaan van start bij minimaal zes inschrijvingen voor alle kindergroepen. Ingeschreven deelnemers krijgen bericht over het start van de les of wanneer er wijzingen zijn.

– Let op: je reserveert een plaats in de groep en bent pas ingeschreven als je inschrijfformulier hebt ingevuld en ingeleverd en het lesgeld hebt voldaan.

– Inschrijvingen kunnen het hele jaar door plaatsvinden. Na het volgen van de proefles kunt u zelf het inschrijfformulier op onze website invullen. Bij inschrijving ben je verplicht tot betaling van het lesgeld. En het dient binnen 2 weken na afloop van de proefperiode betaald worden.

– Het betreft groepslessen, geen privé lessen.

– Zomervakantie in 2019 begint op 10 juni.

LATER IN HET DANSSEIZOEN STARTEN MET DANSLESSEN IS MOGELIJK.

OPZEGGING.

– Opzegging wordt alleen schriftelijk geaccepteerd.

– Wilt u aan het eind an de dansjaar met de lessen stoppen dan moet het opzegging mail voor 1 mei opgestuurd worden.

– Te late bekendmaking van de opzegging op wat reden dan ook leidt tot verplichte betaling van de lesgeld in de grootte van een maand.

– In de loop van de dansseizoen is opzegtermijn = 1 maand. Dus als u bij voorbeeld per 1 januari wilt stoppen dan moet het opzegging mail voor 1 december opgestuurd zijn. Bij de opzegging mail na de 1-te van de maand betaalt u alsnog de betaling ter hoogte van de volle maand.

– Uw inschrijving is gestopt als u een bevestiging mail van ons ook ontvangen heeft.

– Het is niet mogelijk om mondeling de lessen op te zeggen.

BETALINGEN.

– Betalingen kunnen alleen via het automatische incasso gedaan worden. Het lesgeld moet een maand vooraf betaald worden

– De allereerste keer betaalt u voor de eerste en de laatste lesmaand. Bijvoorbeeld als u start in oktober, dan betaalt u de eerste keer voor oktober + juni. Daarna betaalt u steeds een maand vooruit.

– Wij accepteren helaas geen zelfstandige betalingen via de bank, pin of contante betalingen. Uitzondering kan gedaan worden voor de (korte) dansprojecten en dansevenementen.

– In de schoolvakanties bent u geen lesgeld verschuldigd omdat er geen lessen ook zijn.

– Het dansseizoen bestaat uit tien maanden. Vakantiedatums vindt u terug in de Vakantierooster.

BELANGRIJK: Alle onze lessen worden in groep gegeven dat betekend als u de les door persoonlijke omstandigheden moet missen hoewel de les voor de rest van de groep door ging kunt u geen korting op deze les vragen. Er bestaan vaak een mogelijkheid om deze les in te halen (vraag jouw dansdocente erover).

– Omdat het aantal van de lessen per maand in de loop van het jaar onregelmatig ligt is de maandelijkse prijs als gemiddeld berekend (verdeeld door het aantal lesweken in de dansseizoen).

KORTINGEN.

Regulieren groepen (1 les per week):

– Bij een jaarbetaling ontvangt u een korting = 20 Euro (eenmalig). Voorwaarden: deze korting wordt alleen in de 1-te lesweek september aangeboden.

– Voor meerdere lessen/per week van dezelfde leerling, de korting = 15% op de tweede en elke volgende les.

– Gezinskorting (bij 2 en meer leerlingen uit dezelfde woonadres) = 20 Euro (eenmalig) p/ leerling beginnen v.a. de 2-de gezinslid (dit wordt alleen in september aangeboden).

– Vriendenkorting = 10 Euro (eenmalig) op jouw eigen lesgeld als je een vriend mee zal brengen naar een van iKDA lessen en hij/zij zal zich daarna inschrijven.

– Er worden geen kortingen gegeven op de Spitzenlessen.

– Proeflessen voor de kinderlessen zijn gratis.

Selectie groepen:

– Jaarbetaling = 20 Euro (eenmalig) bij betaling ( 1-te lesweek van september).

– Gezinskorting = 35 Euro (eenmalig) v.a. de 2-de leerling uit dezelfde gezin (bij betaling in september).

– Bij 1 leerling in de Selectie groep + 1 leerling in de regulieren groep ontvangt u eenmalig =25 Euro op de lesgeld van de regulieren leerling(en).

– Meerdere lessen v.a. 2-de les voor dezelfde leerling = 20%

– Op de Spitzenlessen word er geen korting gegeven.

TE LAAT MET BETALING.

– Als de automatische betaling zal niet lukken wordt er nog een keer geprobeerd en ontvangt u er administratiekosten van = 15 Euro bij berekend.

– Als de tweede betaling ook niet zal lukken zal de vordering uit handen worden gegeven. Alle bijkomende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen aan u uiteraard ook doorberekend worden.

– RESTITUTIE van het lesgeld is niet mogelijk, mits het om een langdurige ziekenhuisopname van de leerling zelf gaat.

DANSSTUDIO GEBOUW.

– Balletschool kan niet verantwoording gesteld worden voor de gestolen objecten.

– Als er iets kapot is gemaakt door uw kinderen en/of uzelf zo als overige objecten, kleding/ schoenen, inventaris en/of het apparatuur wordt u inderdaad aansprakelijk gesteld.

VERZEKERINGEN.

– Balletschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele blessures van de leerlingen voor, tijdens of na de danslessen in en rondom de studio. Wij doen uiteraard ons best om te zorgen dat alle onze lessen blessurevrij zijn.

PROEFLES.

-Bij alle groepen/ lessen is er een mogelijkheid om een proefles te volgen.

-iKDA werkt met eigen lesmethodes en niet met het algemene dansante vorming (ADV). Dat betekend dat de les zit anders uit dan in alle andere balletscholen. Op de website, lesfolders staat informatie over de eerste les. Als u het advies volgt, dan zou het voor uw kind geen probleem zijn om zonder de ouder met de groep de proefles te komen volgen. Daarom is het niet gebruikelijk voor een ouder om aan het begin van onze lessen in de zaal aanwezig te zijn, ook tijdens de eerste les. Tijdens de kijkuurtjes krijgt u regelmatig te zien wat uw kindje geleerd heeft.

FOTO’S/ VIDEO.

– Tijdens de proeflessen en/of gewone lessen is het niet toegestaan foto’s of de video te maken.

– Foto of video opnames kunnen de ouders tijdens de sommigen kijkuurtjes en speciale gelegenheid maken.

OVERSTAPPEN NAAR DE VOLGENDE GROEP.

– Overstappen naar de volgende groep/ niveau in de loop van de dansseizoen mag alleen voor de kinderen die net 3 jaar zijn geworden en komen uit de les van de peuterdans met mama.

– Voor alle andere leerlingen kan alleen in januari en juni naar de volgende dansniveau overgestapt worden.

VERHINDERING.

-Voor de kinderen jonger dan 6 jaar is het belangrijk om consequent de lessen te volgen! Daar om is het voor deze leeftijdsgroep mogelijk om eventueel dansles met de andere groep in dezelfde week te volgen om de gemiste les in te halen.

– Let op: het inhalen is alleen mogelijk als er plekken in de “inhaalgroep” zijn en als het geen invloed zal opbrengen op het lesprogramma van “inhaalgroep” groep.

– Bij het geval van vele gemiste lessen door meerdere leerlingen uit onze balletschool wordt er in het algemeen een speciale “inhaal lesdag” ingezet.

– Gemiste lessen door ziektes van de familieleden of andere familieomstandigheden zo als vakantie buiten de vakantiekalender van onze balletschool, bezoek evenementen, jubileums en dergelijke kunnen helaas niet ingehaald worden.

– Vakantiedatums voor het hele dansseizoen worden in september bekend gemaakt.

– Let op: het is niet mogelijk om lessen te komen in te halen tijdens de voorbereidingsperiode voor het optreden omdat de groepen hebben verschillende lesprogramma’s i.v.m. het repeteren van verschillende dansen.

-Bij aanwezigheid van minder dan vier leerlingen per groep wordt er een kortere les gegeven: (in totaal) 15-minuten lange les- voor dreumes en peuterlessen; 20-minuten lange les – voor de kleutergroepen en 30 minuten les voor de alle andere groepen.

– Bij aanwezigheid van slechts 1 leerling gaat de les niet door. Daarom wordt u vriendelijk verzocht om minstens ’s voor 9:00 uur ochtends op de lesdag te laten weten dat uw kind niet op de les aanwezig zal zijn om het ongemak voor de dansdocente en andere ouders en leerlingen te voorkomen.

-Bij verhindering van de dansdocent wordt u telefonisch, per mail, via Facebook en/of sms hierover geïnformeerd en de alternatieve lesdatum voorgesteld.

-Bij de lesuitval door afwezigheid van de dansdocent hoger dan 10% van het totale aantal lessen van het dansseizoen (dus meer dan 4 lessen in totaal), vindt restitutie van het lesgeld plaats over het aantal lessen dat boven het aantal van 10% ligt. Deze restitutie wordt aan het eind van de dansseizoen berekend.

KIJKUURTJES.

-Er worden geen kijkuurtjes gegeven op de dreumes en peuters met mama les.

-Voor alle andere groepen kunnen de ouders aantal keren per jaar een kijkje nemen bij de les. In het schooljaar dat er een optreden gepland staat i.v.m. de repetities wordt het aantal van de kijkuurtjes veel minder.

WACHTLIJST.

Indien groep vol is wordt er gezocht naar de volgende lesmogelijkheid en in tussentijd wordt er een wachtlijst opgesteld. Idem voor de nieuwe groep.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN.

– Het vakantiekalender wordt aan het begin van de schooljaar bekend gemaakt en volgt de vakantie van de basisscholen waar de les plaats vindt.

– Tijdens de schoolvakanties en nationale feestdagen zijn er geen lessen.